Regulamin turnieju Porsche Golf Cup 2022

§1 Komitet turniejowy

W skład komitetu turniejowego wchodzi:

 1. Dyrektor Turnieju
 2. Sędzia
 3. Przedstawiciel pola

§2 Postanowienia ogólne i uprawnieni do gry

 1. Limit wieku: Do gry dopuszczeni są gracze, którzy ukończyli 21 rok życia.
 2. Limit HCP: 36 HCP. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi HCP grają z HCP=36.
 3. Limit zawodników w turnieju: 100 graczy.
 4. Przystępując do gry zawodnik musi mieć aktywny i aktualny HCP. Zawodnik bez aktualnego hcp gra z hcp 0. W przypadku gdy zawodnik nie znajduje się w bazie hcp Polskiego Związku Golfa jest zobowiązany do okazania w dniu startu stosownego zaświadczenia wystawionego przez organ prowadzący handicap i wysłanie go przed turniejem drogą elektroniczną. W przypadku braku takiego zaświadczenia zawodnik gra z hcp 0.
 5. Organizator zastrzega sobie prawa do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 6. Pierwszeństwo udziału w turnieju mają klienci Salonu Porsche Centrum Warszawa, następnie klienci Porsche Polska, w dalszej kolejności pozostali zainteresowani.

§3 Termin i miejsce Turnieju

15-16 października 2022, Sobienie Królewskie G&CC (turniej dwudniowy)

§4 Zasady Gry

 1. Zawody rozgrywane będą w formacie stableford netto w trzech kategoriach hcp: [0-12] [12,1-24] [24,1-36] oraz w stroke play brutto (wspólnie dla kobiet i mężczyzn)
 2. Starty z tee: kobiety: czerwone mężczyźni: żółte.
 3. Czas startu: starty w 1 dzień turniejowy odbywają się w formacie tee off, a drugiego dnia w formacie shotgun. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin startu.
 4. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.
 5. W przypadku równych wyników o zwycięstwie będzie zastosowana reguła “countback”, rozumiana przez: lepsza ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek.

§5 Nagrody i klasyfikacja i opłaty

 1. Podczas turnieju nagrodzeni zostaną 3 najlepsi amatorzy w każdej z 3 grup handicapowych w klasyfikacji stableford netto oraz 1 osoba w kategorii stroke play brutto (wspólnie wśród kobiet i mężczyzn).
 2. Podczas turnieju nagrodzeni zostaną zwycięzcy dodatkowych konkursów na polu Nearest to the pin – uderzenie najbliżej dołka Longest Drive – najdłuższe uderzenie oraz zwycięzcy konkursów po turnieju.

Nagrodą główną jest wyjazd na światowy finał Porsche na Majorce dla 4 osób z osobami towarzyszącymi ( wiek minimalnie 18 lat) . Nagroda ta przysługuje zwycięzcom każdej z trzech grup handicapowych oraz zwycięzcy lub zwyciężczyni w kategorii stroke play brutto z poniższym zastrzeżeniem.

Kwalifikacja na światowy finał Porsche przysługuje osobom, które spełniają jednocześnie dwa poniższe warunki:

 • są właścicielami samochodów marki Porsche (lub członkami ich rodzin, zamieszkującymi te same gospodarstwa domowe)
 • nie brały udziału w światowym finale Porsche Golf Cup, w ciągu ostatnich 3 lat (tzn. kwalifikację uzyskać może np. osoba, która brała udział w finale 2019 lub wcześniej). Z rywalizacji wyłączeni są również zwycięzcy poprzedniej edycji (finał na Majorce przełożony ze względu na pandemię).

Jeśli w turnieju zwycięży osoba niespełniająca powyższych kryteriów otrzyma ona puchar i nagrody, ale prawo reprezentowania kraju w światowym finale przypadnie kolejnej osobie z listy zwycięzców. Klasyfikacją główną, w której najpierw przyznawane są nagrody w przypadku niespełnienia warunków jest klasyfikacja stableford netto, dopiero na końcu wyznaczany jest reprezentant z kategorii strokeplay brutto.

§6 Zgłoszenia i Rejestracja

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turnieju jest wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 3 dni po dokonaniu zapisu i nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdego z turniejów. O uczestnictwie w turnieju decyduje zgoda dealera oraz kolejność zgłoszeń i opłat.

Opłaty należy uiszczać na konto:
G24 Group Sp. z o.o.
Ul. Żmigrodzka 244 A
51-131 Wrocław,
48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

§7 Rezygnacja z gry

Zwrot opłaty za grę w turnieju może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż 5 dni przed dniem turniejowym. Rezygnacja musi być zgłoszona w formie mailowej (na adres ewelina.matusiak@golf24.pl). Rezygnacje zgłaszane w późniejszym terminie nie uprawniają do zwrotu opłaty turniejowej.

§8 Reguły gry

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz nadużywania alkoholu na polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany gracz otrzyma zakaz uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach z cyklu, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie ponownego naruszenia niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z uczestnictwa w turniejach serii na okres 1 roku.

§9 Czas rozpoczęcia gry

Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.

§10 Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Tabela czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:

 1. Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 2. Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 3. Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

§11 Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

 • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
 • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
 • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

§12 Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

§13 Środki dopingujące

Środki dopingujące są niedozwolone.

§14 Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu ma zastosowanie paragraf 8. Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.)narusza Regułę 14-3, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play a po następnym wykroczeniu dyskwalifikacja.

§15 Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy treningowej oraz regulaminowej jest dozwolone.

§16 Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

§17 Zmiany regulaminu

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.